Betaal gemakkelijk achteraf met Klarna!

15% korting met actiecode: 15

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 ‘STOER BRACELETS ingeschreven bij de KvK onder 61935506 en BTW nr NL166827058B01.
Adres: Engelbertinklaan 27 7577jr Oldenzaal
Telefoon: 0650588005

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met STOER BRACELETS voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien STOER BRACELETS voor de uitvoering van overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door STOER BRACELETS erkend.

1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door STOER BRACELETS

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken binden STOER BRACELETSeerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door STOER BRACELETSof een door STOER BRACELETS verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn STOER BRACELETSen afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van STOER BRACELETS gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 STOER BRACELETS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 De prijzen van STOER BRACELETS zijn sterk onderhevig aan de grondstofprijswijzigingen van edelmetalen op de wereldmarkt. Schommelingen in deze marktprijzen kunnen derhalve periodiek leiden tot prijsverhogingen.STOER BRACELETS heeft het recht om op deze gronden een prijsverhoging door te voeren, ook als de goederen reeds besteld zijn en de status “te leveren” of “backorder” hebben.

3.3 In geval van prijsverhoging tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en levering heeft de afnemer het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Dit recht vervalt 10 dagen nadat STOER BRACELETS de prijsverhoging bij de afnemer kenbaar heeft gemaakt.

3.4 Het in artikel 3.2 genoemde is niet van toepassing indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. In het geval van consumenten geldt dat de bestelling wordt verzonden direct na ontvangst van de betaling. Voor het verzenden van bestelde zaken kan STOER BRACELETS verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij STOER BRACELETS bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van STOER BRACELETSzal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door STOER BRACELETS geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door STOER BRACELETS opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van STOER BRACELETS zijn, waarna STOER BRACELETS zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden. Bij armbanden zal de vervaardiging beginnen na ontvangst van alle gegevens, onze zilversmeden vervaardigen de armbanden in Bali. Zodra deze zijn goedgekeurd door STOER BRACELETS worden deze pas naar Nederland verzonden. Door op deze manier te werken hebben armbanden een langere levertijd dan 30 dagen.

Artikel 6. Zichttermijn en Ontbinding

6.1 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij STOER BRACELETS overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen producten op maat zijn  gemaakt. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan STOER BRACELETS heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij STOER BRACELETS. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt STOER BRACELETS na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. Armbanden die speciaal voor u de klant vervaardigd zijn kunnen niet geretourneerd worden.

6.2 Onverminderd de rechten van STOER BRACELETS op basis van de wet is STOER BRACELETS gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan STOER BRACELETS omstandigheden ter kennis komen die STOER BRACELETS goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien STOER BRACELETS bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan STOER BRACELETS zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is STOER BRACELETS bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.4 Persoonlijk op maat gemaakte armbanden kunnen niet terug genomen worden bij opgaaf verkeerde polsmaten.Onze paracord armbanden worden met de hand gemaakt. Verkeerd bestelde armbanden moeten wij uit elkaar halen en opnieuw maken. Wij kunnen u armband voor 4,95 weer op maat maken incl verzendkosten Graag het bedrag overmaken op

STOER BRACELETS NL86RABO0300430981 omschrijving: ordernummer/artikel

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop STOER BRACELETSgeen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij STOER BRACELETSen/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat STOER BRACELETS de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door STOER BRACELETS niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien STOER BRACELETSbij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 STOER BRACELETS biedt een garantie van 3 maanden na aanschaf van de goederen. Op de paracord armbanden zit geen garantie. Echter wanneer er schade ontstaat door een onjuiste behandeling van het sieraad dan dekt onze garantie deze kosten niet.

8.2 STOER BRACELETS is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan STOER BRACELETS deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per email te melden aan STOER BRACELETS. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door STOER BRACELETSgegrond worden bevonden, zal STOER BRACELETS naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van STOER BRACELETS en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van STOER BRACELETS) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering vanSTOER BRACELETSgedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van STOER BRACELETSrvoor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 STOER BRACELETS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens STOER BRACELETS in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van STOER BRACELETS en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling direct bij afronding van de bestelling via één van de aangeboden betaalmethodes te worden voldaan. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van STOER BRACELETS en de verplichtingen van de afnemer jegens STOER BRACELETS onmiddellijk opeisbaar.

9.3 Indien STOER BRACELETS haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.4 Indien STOER BRACELETS kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door STOER BRACELETS aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij STOER BRACELETS zolang de afnemer de vorderingen van STOER BRACELETS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van STOER BRACELETS wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door STOER BRACELETS geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht STOER BRACELETSzo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Privacy

11.1 STOER BRACELETSrespecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door STOER BRACELETSniet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden. STOER BRACELETSis echter wel gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven indien de wet dit vereist.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van STOER BRACELETSkan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen STOER BRACELETSworden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.

11.3 Persoonsgegevens zullen op verzoek van de online bezoeker zo spoedig als mogelijk is worden verwijderd.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door STOER BRACELETSgeleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij STOER BRACELETSen/of haar leveranciers. Het (laten) produceren van goederen (sterk) lijkende op de modellen vanSTOER BRACELETS is dan ook nadrukkelijk bij de wet verboden. Personen of bedrijven die zich daar niet aan houden zullen derhalve worden vervolgt.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij STOER BRACELETS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan vragen en/of klachten per email voorleggen aan STOER BRACELTS info@stoerarmbanden.nl worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer telefonisch op de hoogte gesteld van de duur van de vertraging. Klachten dienen te aller tijden te zijn voorzien van de naam, adres en woonplaats gegevens van de afnemer.

Artikel 15. Wijzigingen

15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tiel. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

15.2 Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op de website van STOER BRACELETS zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de afnemer meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Inloggen
Create an account

Een link om een nieuw wachtwoord in te stellen zal naar je e-mailadres worden verzonden.

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je ervaring op deze site te ondersteunen, om toegang tot je account te beheren en voor andere doeleinden zoals omschreven in ons privacybeleid.

Password Recovery

Wachtwoord vergeten? Voer je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt een link via e-mail om een nieuw wachtwoord in te stellen.